Algemene voorwaarden

1.1 | De COMM. V. MOVAN zal bij het volbrengen van de haar toevertrouwde opdrachten de volstrekte beroepsdiscretie bewaren.

1.2 | De COMM. V. MOVAN zal zich naar best vermogen inspannen om alle wettelijke bepalingen in acht te nemen. Alle aan haar toevertrouwde opdrachten moeten beschouwd worden als inspanningsverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen.

1.3 | Alle gegevens, zoals bv. de kwantificering en waardering van de inventarissen, de kastoestand, de waarderingsregels, de in de jaarrekening te vermelden vervallen en niet vervallen schulden, gewaarborgde schulden en zekerheden gesteld door de onderneming, alle aan te geven inkomen e.a., worden door de klant aan de COMM. V. MOVAN verstrekt en dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. De COMM. V. MOVAN waarborgt de juistheid van de gegevens opgenomen in de jaarrekening en/of de fiscale aangiften niet.

1.4 | Indien de COMM. V. MOVAN ermede expliciet wordt belast, behelst de controle van de boekhouding een steekproefsgewijs nazicht en niet een systematisch nazicht van alle geschriften en verantwoordingsstukken. De COMM. V. MOVAN zal de vergissingen op het vlak van de B.T.W. in dat geval aan de klant rapporteren. De COMM. V. MOVAN neemt evenwel geen verplichtingen van controle op zich. De afwezigheid van opmerkingen vanwege de COMM. V. MOVAN waarborgt niet de regelmatigheid noch de juistheid van de door de klant opgestelde documenten of gedane verrichtingen.

1.5 | Wordt door de COMM. V. MOVAN in de uitvoering van dit contract schade veroorzaakt, dan wordt de aansprakelijkheid van de COMM. V. MOVAN voor die schade beperkt tot maximum € 750,00. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de aansprakelijkheid in kwestie gedekt wordt door de polis beroepsaansprakelijkheid die door de COMM. V. MOVAN werd onderschreven via de collectieve polis van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten. De schade wordt in dat geval vergoed tot beloop van de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Komt de verzekeringsmaatschappij geheel of gedeeltelijk niet tussen, dan kan de vergoeding door de COMM. V. MOVAN zelf te dragen nooit € 750,00 overschrijden.

1.6 | Alle klachten moeten worden gedaan binnen de 8 dagen na de verrichting.

2.1 | Voor een goede controle van de ter plaatse verrichte werkzaamheden kan de COMM. V. MOVAN na elke vacatie aan de klant vragen dag en duur van de prestatie op haar werkblad af tekenen.

2.2 | De COMM. V. MOVAN houdt zich het recht voor provisies aan te rekenen op de honoraria volgens het verloop van de prestaties. Bij de berekening van het ereloon per gepresteerd uur, wordt rekening gehouden met de specialisatiegraad en de ervaring van de dossierbeheerder die de prestaties verricht. Mogelijke hoogdringendheid kan bij de berekening in aanmerking worden genomen.

2.3 | Naast de vergoeding voor de verrichte prestaties, komen alle bijkomende kosten ten laste van de klant, als daar zijn: alle verplaatsingskosten en/of verblijfskosten; de kosten voor rekening van de klant gedaan zoals de betaling van registratierechten, publicatiekosten, kosten van berichten of akten, notariskosten, kosten van juridische bijstand, afdrukkosten, koerierdienst, kopieën, portkosten, drukwerken, mappen, tabbladen, fiscale zegels, telefoon en faxverkeer, enz.

2.4 | Alle facturen zijn betaalbaar te Roeselare binnen de 15 dagen na de factuurdatum. Protest moet aangetekend gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum met opgave van de grieven. De postdatum geldt als bewijs. Alle op de vervaldag onbetaalde facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 15% per jaar opleveren en indien zij geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven 30 dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd worden met 15% met een minimum van € 125,00 ten titel van conventionele schadeloosstelling, die eveneens onmiddellijk opeisbaar zal zijn zonder aanmaning. Partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van art. 1231 van het B.W.

2.5 | De niet betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

2.6 | De COMM. V. MOVAN is gerechtigd de lopende opdrachten op te schorten, niet volledig uit te voeren of als vervallen te beschouwen bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden, het niet betalen op de aangeven vervaldag. Van deze opschorting of niet volledige uitvoering dient geen kennisgeving te gebeuren aan de klant.

3.0 | Uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk zullen bevoegd zijn in geval van betwisting.

4.0 | De hierboven aangegeven algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten, zelfs bij aanwezigheid van abonnement, tenzij protest binnen de 8 dagen na de eerste ontvangst.